Serveis

Serveis d'assessoria laborals

Ens ocupem de la tramitació laboral diària del teu negoci:

 • Alta de empresa i obtenció de documentació laboral (CCC)
 • Contractes de treball i pròrrogues i la comunicació al SEPE
 • Altes, baixes i variacions a la Seguridad Social
 • Confecció de nòmines, liquidacions i indemnitzacions
 • Gestions, cotitzacions i liquidacions a la Seguretat Social
 • Informes de costos laborals
 • Certificats d’empresa, de retenció, tramitació de partes IT
 • Calendaris laborals
 • Redacció de cartes sobre faltes i sancions de personal
 • Elaboració de cartes d’acomiadament objectiu i procedent
 • Models 111 i 190
  Tarifa plana per mes i treballador on s’inclouen els següents serveis:
 • Nòmines
 • Cotització i liquidació Seguretat Social
 • Informe costos laborals
 • Simulació de costos i nòmines
 • Tramitació partes de IT
 • Confecció i presentació dels models 111 i 190

Serveis d'assessoria Comptables i Fiscals

 • Comptabilitat mensual segons normativa vigent
 • Facturació clients
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Balanços de sumes i saldos i de situació
 • Llibres diaris, majors, factures emeses i rebudes
 • Estats Financers
 • Informes i anàlisi econòmic-financer
 • Plans de tresoreria
 • Analítica de costos
 • Auditoria comptable interna (comptes anuals, revisió de balanços desituació i compte de resultats, taules d’amortitzacions)
 • Registre mercantil: llibres i comptes anuals
 • AEAT: IRPF, IS, IVA, declaracions informatives, impostos especials i gestió duanera
 • Altes i baixes Autònoms
 • Modificacions censals (Model 036 o 037)
 • Gestió de requeriments d’hisenda, ajornaments i fraccionaments d’impostos
 • Declaracions de la Renta i simulacions
 • Notificacions electròniques (seguiment continuat)
 • Sol·licitud de NIF definitiu

Consultoria Especialitzada:

 • Assessorament econòmic-financer personalitzat i adaptat a les necessitats, estudi previ dels estats financers per tal de conèixer la situació de l’empresa i posterior planificació financera i projecció futura.
 • Control de Gestió del negoci, definició de KPI’s i desenvolupament d’un quadre de comandament integral per tal de controlar els aspectes clau del negoci. Seguiment i control de projectes. Pressupostos anuals o mensuals.
 • Planificació i control de Tresoreria.
 • Gestió bancària, avaluació les necessitats de finançament i la capacitat d’endeutament, assessorament de tipus, gestió i tramitació de finançament bancari.